หน้าแรก (Home)   Search
Accessibility |   You are here : CSR
 
 
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR_GPOกิจกรรมเพื่อสังคม CSR_GPO

Current Articles | Categories | Search | Syndication

อภ.ลงพื้นที่โครงการ “GPO ช่วยผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว”

   
นางนัฎฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมมาภิบาล พร้อมด้วยภญ.สุจิดา ชุติมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ  “GPO ช่วยผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว” ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กที่หมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ และหมู่บ้านนาอ่อน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมอบผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน และมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านศาลาเมืองน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 300 ผืน นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่มอบให้กับประชาชนโดยตรง  อีกจำนวน 800 ผืน  ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอขุนยวบ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้รับการประสานงานจากนายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 15  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการลงพื้นที่โดยตรงเข้าไปช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2556

posted @ 14 มกราคม 2556 10:36 by information gpo

Previous Page | Next Page

web traffic analysis Valid XHTML 1.0 Transitional
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
| Login